XXX Sesja Rady Powiatu Ełckiego V kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) zapraszam na XXX Sesję Rady Powiatu Ełckiego V kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 27 kwietnia 2017 r. /czwartek/o godz. 13.00

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Ełckiego za rok 2016.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Dróg Powiatowych,

2) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2024 r.”,

3) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Ełckiego na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na terenie powiatu ełckiego,

4) zmiany uchwały Nr XII.91.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „E – urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie ełckim”,

5) przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk,

6) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Ełcki”,

7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2017 – 2028,

8) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2017 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

12. Zakończenie sesji.


                                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                                       RADY POWIATU EŁCKIEGO

                                                                            Andrzej Wiszowaty

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.                            

 

 

 

 

 
Opublikowano: 20 kwietnia 2017 08:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 330

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl