XXXII Sesja Rady Powiatu Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu Ełckiego V kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 22 czerwca 2017 r. /czwartek/ o godz. 12:00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ełckiego za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia,

2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ełckiego,

3) realizacji projektu pod nazwą „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

4) zmiany uchwały nr XXVIII.228.2017 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2017 roku,

5) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Dróg Powiatowych,

6) ustalenia  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ełckiego,

7) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Ełckiego, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego,

8) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Ełckim a Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo w Ełku, bez obowiązku dokonywania dopłat,

9)przekazania dotacji celowej Gminie Ełk,

10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2017 – 2028,

11) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2017 r.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

10. Zakończenie sesji.

                                                  

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.                            

 

Opublikowano: 14 czerwca 2017 09:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 327

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl