XXXV Sesja Rady Powiatu Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) zapraszam na XXXV Sesję Rady Powiatu Ełckiego V kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 28 września 2017 r. /czwartek/ o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta Ełku z realizacji powierzonego zadania w zakresie promocji
i ochrony zdrowia.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze 2017 r.

7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5
na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”,

2) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego,

3) o zmianie Uchwały Nr XXVI.201.2017 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania,

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2017 – 2028,

5) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2017 r.,

6) przyjęcia założeń i priorytetów do budżetu Powiatu Ełckiego na 2018 r.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

13. Zakończenie sesji.

                                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                                      RADY POWIATU EŁCKIEGO

                                                                          Andrzej Wiszowaty

 

  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.                             

 

 

 


                     

 

Opublikowano: 21 września 2017 08:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 324

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl