Podstawowe zadania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Telefon: 87 621 83 15, pokój 379.

 

Do podstawowych zadań Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:
 
I.    W dziedzinie ochrony środowiska:

1) sporządza projekt, realizuje i aktualizuje zadania powiatowego programu ochrony środowiska,

2) sporządza Radzie Powiatu projekt raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska,

3) opiniuje plan działań krótkoterminowych mających na celu zmniejszanie ryzyka i ograniczenie skutków występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,

4) prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi,

5) prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierających informacje o tych terenach,

6) tworzy obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

7) wydaje decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,

8) przygotowuje Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

9) nakłada w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,

10) nakłada dodatkowe wymagania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji,

11) ustala w drodze decyzji wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

12) przyjmuje zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

13) nakłada w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linia kolejową obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku,

14) udziela pozwolenia:

a)      zintegrowanego,

b)      na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

c)      wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,

d)     na wytwarzanie odpadów.

15) orzeka o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia,

16) dokonuje (raz na 5 lat) analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego,

17) nakłada w drodze decyzji obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

18) przeprowadza postępowanie kompensacyjne prowadzące do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,

19) zobowiązuje prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

20) rozdysponowuje środki finansowe na zadania z zakresu ochrony środowiska,

21) sprawuje kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

22) występuje w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

23) udostępnia informację o środowisku i jego ochronie,

24) prowadzi publicznie dostępne wykazy danych

II.  W zakresie gospodarki odpadami:

1)      wydaje  lub odmowia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

2)      wydaje  lub odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub zezwolenia na przetwarzania odpadów,

3)      wydaje lub odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów do momentu utworzenia rejestru przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

4)   cofa zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku gdy posiadacz odpadów narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,

5)      prowadzi rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyska zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, odzysku lub unieszkodliwiania, a także zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i przekazuje marszałkowi województwa łączne zestawienie rejestrów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok,

6)      skreśla z rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolę na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, odzysku lub unieszkodliwiania, a także zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

III.  W zakresie geologii i górnictwa:

1)  udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione   następujące wymagania:

            - obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

            - wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

            - działalność  będzie  prowadzona  metodą  odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,

2)  przenosi koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż, za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesjana rzecz innego podmiotu,

3)   cofa koncesję lub ogranicza jej zakres jeżeli przedsiębiorca nie wypełnia warunków określonych w koncesji lub nie usuwa stwierdzonych naruszeń,

4)   stwierdza w drodze decyzji wygaśnięcie koncesji:

      - po upływie czasu, na jaki została udzielona,

      - jeżeli stała się bezprzedmiotowa,

      - w przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

      - w przypadku likwidacji przedsiębiorcy innego niż wymieniony w punkcie 3,

      - w przypadku jej zrzeczenia się.

5)   zatwierdza projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, w drodze decyzji,

6)   przyjmuje zgłoszenia projektów prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

7)   zatwierdza w drodze decyzji dokumentację geologiczną stanowiącą następujące rodzaje dokumentacji:

      - geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

      - hydrogeologiczna,

      - geologiczno – inżynierska,

8)   w uzasadnionych sytuacjach w drodze decyzji nakazuje dokonanie obmiaru wyrobisk i przedłożenie operatu ewidencyjnego w innym terminie niż określa ustawa,

9)   określa w drodze decyzji należność opłaty eksploatacyjnej w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,

10) ustala w drodze decyzji podwyższoną opłatę eksploatacyjną w razie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji.

IV. W zakresie ochrony Przyrody:

1)      Popularyzowanie Ochrony Przyrody.

2)      Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego.

3)      Przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew z terenów komunalnych.

V.   W zakresie leśnictwa i łowiectwa:

1)      Wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

2)      Przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących Skarbu Państwa.

3)      Cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

4)      Przygotowywanie wniosków do wojewody o uznanie lasu za ochronny.

5)      Przygotowywanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

6)      Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych   w stosunku do tych planów po ich wykonaniu.

7)      Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

8)      Przygotowywanie decyzji nakazujących wykonywanie określonych obowiązków i zadań właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa.

9)      Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

10)  Załatwianie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków Starosty o przekazywanie przez Lasy Państwowe gruntów nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej oraz budynków i budowli, wraz z gruntami niezbędnymi do korzystania z nich, w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

11)  Przygotowywanie opinii Starosty nadleśnictwom w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

12)  Prowadzenie innych spraw przypisanych Staroście określonych w ustawie o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

13)  Przygotowywanie zezwoleń, w poszczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny.

14)  Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

15)  Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

 

VI.      W zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód i gospodarki ściekowej:
- Ustalanie w drodze decyzji linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne i śródlądowe drogi wodne.
- Załatwianie spraw dotyczących wprowadzania, w drodze uchwały Rady Powiatu, powszechnego korzystania z wód.
- Nakazanie, w drodze decyzji, strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych.
- Przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych.
- Dokonywanie (raz na 4 lata) przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych.
- Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego oraz o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody.
- Wzywanie do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt bądź środowisku.
- Włączenie zakładu do spółki wodnej.
- Zwracanie uwagi na konieczność podwyższania wysokości składek lub innych świadczeń na rzecz spółki wodnej.
- Ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń do ponoszenia przez osoby nie będące członkami spółki wodnej.
- Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
- Orzekanie o nieważności uchwał organów spółki oraz wstrzymywanie ich wykonania.
- Rozwiązywanie zarządu spółki wodnej, w przypadku naruszenia prawa oraz rozwiązywanie spółki wodnej.
- Ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej.
- Wyznaczanie oraz ustalanie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej.
- Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.
- Orzekanie o wygaśnięciu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
- Nakładanie na zakład obowiązku dostosowania urządzeń wodnych do przepisu ustawy.
- Stwierdzanie przejścia stanowiących własność Skarbu Państwa wód i gruntów nim pokrytych w trwały zarząd regionalnych zarządów gospodarki wodnej i parków narodowych.
- Współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód i gospodarki ściekowej.
- Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach należących do Wydziału.

VII.  W zakresie rozwoju wsi

1)      realizuje politykę państwa w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa,

2)      współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl