Podstawowe zadania Wydziału Informacji i Cyfryzacji

Podstawowe zadania realizuje w sposób następujący:

1.W zakresie rozwoju powiatu:

 

Opracowuje założenia i programy rozwoju powiatu:


1)inicjuje i koordynuje prace związane z opracowywaniem strategii rozwoju powiatu: współpracuje przy ich tworzeniu z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, różnymi organizacjami i instytucjami lokalnymi, wojewódzkimi, regionalnymi oraz centralnymi,

 

2)podejmuje działania związane ze społeczną konsultacją oraz z promocją strategii 

i programów rozwoju powiatu,

 

2.W zakresie informacji i promocji:


1)inicjuje i koordynuje działania promocyjne w kraju i za granicą:


a)opracowuje i wydaje materiały promocyjne o powiecie,

b)inicjuje i współdziała w organizacji imprez targowo - wystawienniczych w kraju i za granicą, seminariów, spotkań biznesowych, misji gospodarczych i innych form aktywnej promocji,

c)współpracuje odpowiednimi instytucjami regionalnymi i centralnymi w kraju oraz 
z samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami z innych państw 
w ramach wzajemnej wymiany i współpracy międzynarodowej,

d)określa perspektywiczne cele, zadania i miejsca współpracy z zagranicą w polityce regionalnej,

 

2)realizuje politykę informacyjną wewnątrz Starostwa Powiatowego,


3)organizuje imprezy promujące Powiat Ełcki, w tym imprezy należące do stałego kalendarza imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ełku.

 

3. W zakresie komunikowania społecznego:


1)prowadzi korespondencję okolicznościową, kalendarium rocznic i uroczystości związanych 
z życiem społeczno - gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu,

 

2)współpracuje i komunikuje się ze środkami masowego przekazu,


3)organizuje dostęp obywatelom do informacji o administracji powiatowej, jej działaniach 
i zamierzeniach, zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez zapewnienie możliwości kopiowania informacji publicznej lub jej wydruk, przesyłania informacji publicznej lub przeniesienia na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji,

 

4)zarządza powiatowym serwisem internetowym, w tym:


a)tworzy serwis,

b)stale aktualizuje serwis,

c)modyfikuje witrynę internetową,

d)obsługuje pocztę elektroniczną,

 

5)współdziała z pracownikami Starostwa w zakresie ustalania treści wiadomości zamieszczanych na stronie internetowej,

 

6)udostępnia informacje publiczne dotyczące Starostwa Powiatowego w Ełku przygotowane przez właściwe merytorycznie Wydziały (jednostki organizacyjne Powiatu Ełckiego odpowiadają we własnym zakresie),


7)zapewnia stały dostęp obywatelom do informacji o administracji powiatowej umieszczanych na powiatowej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,


8)organizuje współdziałanie Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w prowadzeniu działalności informacyjnej obywateli o funkcjonowaniu administracji powiatowej,

 

9)organizuje spotkania radnych, Zarządu i Starosty z mieszkańcami powiatu w celu lepszego odbioru przez opinię publiczną sposobu sprawowania władzy przez organy powiatu oraz usuwania nieprawidłowości w obsłudze interesantów, aby poprawić jakość relacji urzędnik – obywatel,


10)organizuje oficjalne spotkania przedstawicieli Zarządu z delegacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

4.     W dziedzinie wspierania przedsiębiorczości:


1)tworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości:


a)inicjuje i koordynuje działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem ogólnodostępnej bazy informacyjno - ofertowej dla inwestorów i przedsiębiorstw,

b)współdziała z samorządami gmin i instytucjami regionalnymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

c)współpracuje z innymi instytucjami przy opracowaniu projektów programów udzielania pomocy przedsiębiorcom,

d)przygotowuje Zarządowi Powiatu wystąpienia do organu nadzorującego o wydanie opinii o projekcie decyzji, albo umowy, która będzie stanowić podstawę udzielenia pomocy indywidualnej,

e)przeprowadza badania skuteczności i efektywności udzielonej pomocy publicznej dla
przedsiębiorców przy współpracy z Wydziałem Finansowym Starostwa,

 

2)podejmuje działania wspierające powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,

 

3)koordynuje i rozwija współpracę zagraniczną przedsiębiorców na różnych płaszczyznach,


4)udziela wsparcia informacyjnego oraz lobbingowego podmiotom korzystającym 
z pozabudżetowej pomocy finansowej przy realizacji inwestycji,

 

5)organizuje działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną lokalnym przedsiębiorcom,


6)współuczestniczy w organizowaniu wdrażania programów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa według ujednoliconych unijnych procedur administracyjnych,

 

7)prowadzi politykę informacyjną o źródłach i możliwościach uzyskiwania wsparcia lokalnym przedsiębiorcom dla ich działalności z funduszy unijnych i z innych źródeł finansowych,


8)popularyzuje Europejski Program Wspierania Przedsiębiorców i Przedsiębiorczości 
w sektorze małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w ramach Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorców w celu podejmowania i ułatwiania przedsiębiorcom udziału we współpracy międzynarodowej umożliwiającej podejmowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych 
i handlowych.

 

5.     W zakresie rekreacji i turystyki:


1)promuje atrakcje turystyczne i przyrodnicze na terenie powiatu ełckiego (udział 
w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),


2)współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki oraz wspiera ich inicjatywy,

 

3)prowadzi działalność analityczną, programuje i formułuje strategię w zakresie rozwoju turystyki w powiecie,


4)inicjuje, wspiera i promuje sport oraz aktywny sposób życia wśród mieszkańców powiatu,

 

5)prowadzi sprawy związane z przyznawaniem stypendiów i nagród osobom zajmującym się upowszechnianiem kultury fizycznej i turystyki,


6)współpracuje z gminami w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,

 

7)promuje i wspiera rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki,

 

8)współpracuje w dziedzinie sportu i turystyki z zagranicą,


9)opracowuje wydawnictwa związane z turystyką (m.in. mapy, foldery),


10)inicjuje i koordynuje zadania związane z oznakowaniem turystycznych szlaków pieszychi rowerowych na terenie powiatu.

 

6.     W zakresie ochrony zabytków, miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego:


1)współpracuje z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

 

2)prowadzi ewidencję zabytków na terenie powiatu ełckiego,


3)udziela informacji na temat zabytków i miejsc pamięci z terenu powiatu,


4)upowszechnia wiedzę o zabytkach, miejscach pamięci i historii regionu,

 

5)wspiera, na wniosek zainteresowanych stron, inicjatywy społeczne w sprawie wystąpienia do właściwego ministra o ustanawianie pomników historii,

 

7.     W zakresie informatyki i informatyzacji:


1)kieruje procesem informatyzacji w Starostwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 

2)wdraża postęp techniczny w pracy Starostwa,

 

3)ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej od strony technicznej,

 

4)nadzoruje i zabezpiecza przestrzeganie w Starostwie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych,

 

5)wdraża postęp techniczny w informatyzacji Starostwa, w tym systemy ułatwiające pracę urzędu i ciągle rozbudowuje infrastrukturę informatyczną,


6)wdraża elektroniczne usługi dla ludności

 

7)obsługuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych,

 

8)realizuje zadania Administratora Systemu Teleinformatycznego odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,

 

9)sprawuje nadzór i zapewnia odpowiednią ochronę dostępu do systemu informatycznego w Starostwie oraz zabezpiecza dane przed utratą, zniszczeniem i niepożądaną modyfikacją, poprzez właściwe ich archiwizowanie i bezpieczne przechowywanie w Starostwie i poza gmachem urzędu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wydanymi instrukcjami,

 

10)prowadzi ewidencję zakupionych na potrzeby Starostwa programów i licencji eksploatowanych w Starostwie,

 

11)korzysta z praktyk, standardów i nowoczesnych procedur informatycznych,

 

12)współdziała z bazami danych innych urzędów administracji publicznej,

 

13)współdziała z właściwymi jednostkami w zakresie organizacji procesu informatyzacji oraz wymiany informacji,

 

14)przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu obsługi nowych technologii komputerowych,

 

15)utrzymuje sprzęt komputerowy w należytym stanie.

Kategorie:

Wydział Informacji i Cyfryzacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl