Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granice powiatu

Wniosek rodziców w sprawie skierowania do kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku, 19-300 Ełk , ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127,

tel./fax(87) 621 83 00

e:mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Termin: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób załatwienia: Skierowanie do kształcenia specjalnego.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek.

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl