Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją, o której mowa w art. 9 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku, 19-300 Ełk , ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127,

tel./fax 87 621 83 00

e:mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Termin: Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego, decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku szkolnego, decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego zostanie wydana w terminie do dnia 31 grudnia danego roku szkolnego.

 

Sposób załatwienia: Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112).

Nauczyciel, który nie zda egzaminu przed komisją egzaminacyjną może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu , na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl