Zakładanie szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji zawierające dane, o których mowa w art. 82 ust. 2 w/w ustawy

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk, parter, pokój 127,

tel. 87 621 83 00,

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Termin: Zgodnie z w/w ustawą – w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.

Sposób załatwienia: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl