Nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych

Wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej wraz z pozytywną opinią Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w/w ustawy.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk, parter, pokój 127,

tel. 87 621 83 00,

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Termin: Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia: Nadanie uprawnień szkoły publicznej.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

W przypadku szkoły medycznej osoba prowadząca winna przedstawić także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl