Likwidacja szkół i placówek niepublicznych

Wniosek o wykreślenie z ewidencji.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk, parter, pokój 127,

tel. 87 621 83 00,

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Termin: Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia: Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Osoba prowadząca może zlikwidować szkołę lub placówkę z końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1 a oraz gminę na której terenie położona jest szkoła lub placówka. Dokumentacje przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl