Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół/placówek publicznych oraz publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Ełcki

Pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę o udzielenie dotacji należy złożyć do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym zostanie udzielona dotacja.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127,

tel. 87 621 83 00

fax 87 621 83 39

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie pobiera się.

Termin: Zgodnie z Uchwałą Nr XLII.397.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz publicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Ełcki.

Sposób załatwienia: Przyznanie dotacji.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Tryb udzielania i rozliczania dotacji określa Uchwała Nr XLII.397.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz publicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Ełcki.

Formularze i załączniki:

Wniosek o dotację [pdf, 62.97 KB]

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów słuchaczy według stanu na pierwszy dzień miesiąca [pdf, 58.18 KB]

Rozliczenie dotacji [pdf, 74.32 KB]

Upoważnienie do kontroli [pdf, 43.74 KB]

Protokół z kontroli [pdf, 59.25 KB]

Wniosek o wypłatę dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego [pdf, 50.99 KB]

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl