Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

Do wniosku należy dołączyć:

- Operat wodnoprawny wykonany w formie projektu zawierającego część opisową i graficzną (zgodnie z art. 132 ustawy - Prawo wodne) oraz na elektronicznych nośnikach danych, jako dokument tekstowy, zaś cześć graficzna w postaci plików typu rastrowego lub wektorowego.

- Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych

- Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

- Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym

- Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

 

Pozwolenie wodnoprawne podlega opłacie skarbowej w wysokości 217,00 zł (zgodnie z ust. 24 w części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) Wymagane opłaty:

Opłaty skarbowej w wysokości 217,00 zł można dokonać :

- w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku,

- przelewem na konto Urzędu Miasta w Ełku w Banku PKO BP S.A. Oddział w Ełku nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./:

− organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

− niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

− nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

− nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Sposób załatwienia: Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej przesyłanej do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

Art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust.1 i 2, art. 132, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.)

Od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl