Podstawowe zadania Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych

Funkcję kierownika Zespołu sprawuje: Michał Tyszkiewicz – pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

Pracownicy Zespołu:
Dorota Zawistowska
Agnieszka Żukowska
Michał Tyszkiewicz
 

Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, podlegający bezpośrednio Staroście, realizuje zadania w sposób następujący:


1. Realizuje zadania Starosty określone Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


2. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Powiatu Ełckiego.


3. Prowadzeni sprawy związane ze zlecaniem zadań powiatu podmiotom, które spełniają kryteria do realizacji tych zadań oraz sprawuje kontrole i nadzór nad merytorycznym sposobem ich realizacji oraz wydatkowaniem udzielonych dotacji z budżetu powiatu w ramach zawartych umów.


4. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie zlecania zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


5. Prowadzi obsługę techniczna spraw związanych ze współpraca powiatu z organizacjami

pozarządowymi.
 

6. Realizuje zadania dotyczące sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami przez Starostę.

Kategorie:

Zespół ds. Organizacji Pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-web.pl