Uchwała Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Miastu Ełk prowadzenia zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

 

 

Uchwała Nr XXIII/151/2000
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 04 grudnia 2000 r.
 w sprawie powierzenia Gminie Miastu Ełk prowadzenia zadań w zakresie
promocji i ochrony zdrowia.
 
 
Na podstawie art 5 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz 578 z późniejszymi zmianami) w celu wykonania uchwały Nr XXII/143/2000 Rady Powiatu w Ełku z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Radą Miasta Ełku w zakresie prowadzenia zadań publicznych lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego uchwala się, co następuje:
 
§1.
Z dniem 1 stycznia 2001 r. powierzyć Gminie Miastu Ełk prowadzenie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia należących do właściwości powiatu.

§2.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu i Zarząd Powiatu do podpisania porozumienia o powierzeniu zadań, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§3.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl