Powiat ełcki rozpoczął realizację projektu pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie, a powiat ełcki będzie pełnił funkcję lidera projektu. Celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu ełckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas. Po polskiej stronie granicy obszarem dziedzictwa naturalnego, na który oddziałuje projekt, jest Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, po stronie litewskiej jest to obszar Wielkiej Pętli Wodnej Rzeki Niemen/ Pętli Niemna Obszaru Natura 2000.

W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie przebudowany zostanie budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła (etap I). Strona litewska wyposażona zostanie w sprzęt do uprawiania parkouru, poznawczy plac zabaw dla dzieci oraz pomost obserwacyjny na rzecze Niemen wraz ze specjalistycznymi lunetami. Dzięki tym działaniom nastąpi poprawa stanu dziedzictwa naturalnego oraz atrakcyjności turystycznej obu partnerskich regionów.

Ponadto, w ramach projektu zaplanowano m.in. oczyszczenie fragmentu Jeziora Ełckiego  oraz rzeki Niemen, organizację wizyt studyjnych dla pracowników samorządowych oraz realizację kampanii społecznej skierowanej do dzieci i młodzieży podkreślającej znaczenie zrównoważonego korzystania z zasobów dziedzictwa naturalnego. Celem tych działań będzie lepsze zrozumienie problematyki zagrożeń środowiska i zaangażowanie decydentów w problematykę ochrony dziedzictwa naturalnego.

Wartość całkowita projektu wynosi 965 304,28 Euro (ok. 4 054 277 złotych), w tym dofinansowanie środkami EFRR 85% wartości projektu. Wartość projektu po stronie powiatu ełckiego wynosi 817 578,48 Euro (ok. 3 433 829 zł), a po stronie  samorządu Miasta Birštonas 147 725,80 Euro. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018. Projekt, realizowany będzie dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A  Litwa – Polska.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl