Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego oraz Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego.

Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie audytu energetycznego dla ZS2  (wg audytów energetycznych)

1. Zmniejszenie strat przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne

Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku szkoły

Ocieplenie stropodachu zaplecza sali gimnastycznej

Ocieplenie stropodachu hali sali gimnastycznej

Ocieplenie stropodachu łącznika

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie

2. Wentylacja

Wymiana drzwi zewnętrznych

Wymiana okien zewnętrznych z poliwęglanu na nowe okna zewnętrzne

Wymiana okien zewnętrznych drewnianych

3. Podwyższenie sprawności instalacji c.o.

Modernizacja systemu c.o.

Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie audytu energetycznego dla ZS5 (wg audytów energetycznych)

1. Zmniejszenie strat przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne

Ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej

Ocieplenie stropodachu nad łącznikami

Ocieplenie stropodachu szkoły

Ocieplenie stropodachu zaplecza sali gimnastycznej

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie

2. Wentylacja

Wymiana drzwi zewnętrznych

Wymiana okien zewnętrznych drewnianych

Wymiana okien zewnętrznych - poliwęglan

Wymiana luksfer

3. Podwyższenie sprawności instalacji c.o.

Modernizacja systemu c.o.

Zakres ww. kosztów kwalifikowanych określają wykonane audyty energetyczne. W ramach kosztów niekwalifikowanych ujęto prace niewynikające z potrzeb termomodernizacyjnych i nieujęte w audytach: oświetlenie zewnętrzne i instalację odgromową, nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

Osiągniecie wyżej wskazanych celów wpłynie na zminimalizowanie strat ciepła w budynkach będących przedmiotem projektu, a tym samym na obniżenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń w poszczególnych szkołach oraz przedszkolach. Zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło będzie miało pozytywny efekt środowiskowy, ponieważ nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Docieplenie budynków oraz modernizacja systemów wentylacji zapewni odpowiednią temperaturę wewnątrz budynków, co bezpośrednio wpłynie na komfort pracy i nauki uczniów oraz nauczycieli budynków objętych wsparciem. Prawidłowo działająca instalacja wentylacyjna zapewni wymaganą częstotliwość wymiany powietrza w pomieszczeniach i odpowiednią jakość powietrza, bez szkodliwych zanieczyszczeń, powstających w czasie normalnej eksploatacji budynków. W odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach panują odpowiednie warunki do pracy i nauki. Wszyscy mieszkańcy miasta będą odczuwali efekty realizacji projektu ze względu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Efekt ekologiczny projektu będzie dotyczył zmniejszenia emisji CO2, SO2, NOX, pyłu oraz pyłu PM-10. Powiat Ełcki będzie ponosił każdego roku mniejsze koszty związane z utrzymaniem i ogrzewaniem tych obiektów.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 200 000, 00 zł

Wartość projektu: 5 243 078, 23 zł

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl