W najbliższym czasie rozpocznie się modernizacja i adaptacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 5.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych w Ełku poprzez aktywne włączenie społeczne i wsparcie rewitalizacji fizycznej części obszaru „Śródmieście – Centrum” z przeznaczeniem na cele społeczne.

Celami szczegółowymi są: poprawa funkcjonalności usług społecznych dla mieszkańców obszarów zdegradowanych oraz zwiększenie dostępności do nowej infrastruktury zrewitalizowanego obszaru dla osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Zakres prac modernizacyjno – adaptacyjnych obejmie: adaptację strychu na pomieszczenia użytkowe (remont i wymiana warstw stropu i podłóg na poddaszu, przebudowa i wzmocnienie konstrukcji dachowej), budowę ścianek dachowych i docieplenie stropodachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace elektryczne i sanitarne, budowę wewnętrznego szybu windowego, przebicie stropów oraz wykonanie nadszybia i części klatki schodowej.

Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępności świadczonych usług. Nowo powstałe sale do terapii indywidualnej umożliwią indywidualne poradnictwo z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, co stanowić będzie niezwykle cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz zawodowej uczestników. Możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, którzy będą dostępni wyłącznie dla osoby potrzebującej, zwiększy szansę na zmianę trudnej sytuacji życiowej. Organizacja spotkań treningowych przyczyni się do rozwoju kompetencji wychowawczych, społecznych, interpersonalnych i zawodowych beneficjentów PCPR-u oraz umożliwi integrację ze środowiskiem lokalnym.

"Modernizacja i adaptacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 5"

Wartość projektu: 1 061 352, 77 złotych

Dofinansowanie z UE: 902 149, 85 złotych

 

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl