Projekt pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.


Beneficjent: Powiat Ełcki

Całkowita wartość projektu: 3.282.216,00 zł

Źródła finansowania projektu:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2.737.744,60 zł
 • środki Powiatu Ełckiego: 544.471,40 zł

Okres realizacji projektu: 25.01.2017 r. – 31.10.2019 r.

Cele główne projektu:

 1. Wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej powiatu ełckiego dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców.
 2. Usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji publicznych poprzez poprawę cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku w obszarze zasobów informacji przestrzennej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Poprawa dostępu do e-usług publicznych A2C dla obywateli i A2B dla przedsiębiorców.
 • Usprawnienie komunikacji i funkcjonowania instytucji administracji publicznej poprzez
  uruchomienie e-usług A2A.
 • Cyfryzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru powiatu ełckiego, umożliwiająca udostępnianie, wymianę i przetwarzanie informacji drogą elektroniczną.
 • Harmonizacja i standaryzacja danych geodezyjnych i kartograficznych.
 • Dostosowanie zasobów informacji przestrzennej do obowiązujących przepisów prawnych.
 • Integracja rozproszonych zasobów i rejestrów informacji przestrzennej z wykorzystaniem technik i narzędzi informatycznych.
 • Poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w obszarze zasobów informacji
  przestrzennej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500,
 2. modernizację ewidencji gruntów i budynków,
 3. założenie i modernizację osnowy poziomej i wysokościowej,
 4. wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy,
 5. cyfryzację zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 6. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

 

W wyniku realizacji projektu, udostępnionych zostanie 26 nowych e-usług:

L. p.

Nazwa e-usługi

1.

Usługa przeglądania mapy.

2.

Zamówienie (wniosek) zbioru danych RCiWN w postaci elektronicznej.

3.

Zamówienie (wniosek) zbioru z bazy EGiB.

4.

Zamówienie (wniosek) mapy EGiB w postaci wektorowej.

5.

Zamówienie (wniosek) kopii rejestru gruntów w postaci elektronicznej.

6.

Zamówienie (wniosek) kopii kartoteki budynków w postaci elektronicznej.

7.

Zamówienie (wniosek) kopii rejestru budynków w postaci elektronicznej.

8.

Zamówienie (wniosek) kopii kartoteki lokali w postaci elektronicznej.

9.

Zamówienie (wniosek) kopii rejestru lokali w postaci elektronicznej.

10.

Zamówienie (wniosek) skorowidza działek ewidencyjnych.

11.

Zamówienie (wniosek) wypisu z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego.

12.

Zamówienie (wniosek) wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego.

13.

Zamówienie (wniosek) wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego.

14.

Zamówienie (wniosek) wyrysu mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego.

15.

Zamówienie (wniosek) wypisu z rejestru budynków w postaci dokumentu elektronicznego.

16.

Zamówienie (wniosek) wypisu z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego.

17.

Zamówienie (wniosek) wypisu z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego.

18.

Zamówienie (wniosek) zbioru danych z bazy BDOT500.

19.

Zamówienie (wniosek) zbioru danych z bazy GESUT.

20.

Zamówienie (wniosek) mapy zasadniczej w postaci mapy wektorowej.

21.

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

22.

Zamówienie (wniosek) zbioru danych z bazy BDSOG.

23.

Zamówienie (wniosek) opisu topograficznego z BDSOG.

24.

Zamówienie (wniosek) mapy lub szkicu przeglądowego z BDSOG.

25.

Zamówienie (wniosek) wykazu współrzędnych wysokości punktów z BDSOG

26.

Zgłaszanie (wniosek) prac geodezyjnych.

 

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl