Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich

Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego powiatu ełckiego.

Cele szczegółowe:

• Tworzenie warunków do rozwoju żeglarstwa w powiecie ełckim.

• Wzrost potencjału turystycznego powiatu ełckiego poprzez rozwój infrastruktury około turystycznej.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

• przebudowę nabrzeża – budowa nawierzchni utwardzonych (m.in. slipów i miejsc parkingowych),

• modernizację hangarów na sprzęt,

• rozbudowę i modernizację pomieszczenia technicznego (warsztatu),

• modernizację hali basenowej do nauki teorii żeglarstwa i suszenia żagli,

• zagospodarowanie terenu,

• zakup nowych łodzi i wyposażenia niezbędnego do działania sekcji żeglarskiej.

Realizacja powyższych działań przyczyni się do podniesienia jakości oferty żeglarskiej i popularyzacji tego sportu. MOS będzie dysponował lepszym i lepiej zachowanym sprzętem, nabrzeże będzie bardziej funkcjonalne i lepiej wykorzystane, zajęcia żeglarstwa bardziej atrakcyjne i bezpieczne, a adepci lepiej przygotowani do żeglowania.

Poprawa infrastruktury pozwoli na korzystanie z niej w sposób bezpieczny (w tym dla osób niepełnosprawnych) i zapewniający odpowiednie warunki do przechowywania oraz naprawy sprzętu. Nowy lepszy sprzęt to większe bezpieczeństwo zawodników i lepsze wyniki sportowe, a także poszerzenie możliwości prowadzenia kursów żeglarskich oraz świadczenia usług mieszkańcom oraz turystom w zakresie żeglowania.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo, Priorytetu Inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Działania: RPWM.06.02.00 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania: RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów.

Tytuł projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich

Beneficjent: Powiat Ełcki

Wartość projektu: 1 860 914,29 zł

Dofinansowanie z UE: 1 488 731,43 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.09.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl