Doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe

Projekt zakłada podniesienie jakości bazy technodydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, odzwierciedlającej naturalne warunki pracy, poprzez doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego w zawodach - Technik mechanik operator obrabiarek skrawających oraz Technik mechanik monter maszyn i urządzeń. Zakres obejmuje zakup obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem. Realizacja projektu umożliwi rozwój technologiczny dydaktyki CKPiU, a poza podniesieniem poziomu kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ełckim, także rozszerzenie oferty kształcenia osób dorosłych w tożsamych zawodach, a ponadto rozszerzenie możliwości ośrodka egzaminacyjnego CKPiU w Ełku.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działania: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Tytuł projektu: Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe

Beneficjent: Powiat Ełcki

Wartość projektu: 910 271,00 zł

Dofinansowanie z UE:746 422,22 zł

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl