FINAŁ REALIZACJI PROJEKTU „OD TEORII DO PRAKTYKI – ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA NATURALNEGO W EŁKU ORAZ BIRŠTONAS”

Powiat Ełcki zakończył realizację rzeczową projektu „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas”dofinansowanego w ramachProgramu Współpracy Interreg V-A  Litwa – Polska, zrealizowanego w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie. Celem projektu było zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie Powiatu Ełckiego, na Litwie na terenie Miasta Birštonas. Po polskiej stronie granicy obszarem dziedzictwa naturalnego, na który skierowano działania projektowe był Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, a po stronie litewskiej obszar Wielkiej Pętli Wodnej Rzeki Niemen/ Pętli Niemna Obszaru Natura 2000.

W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie przebudowano budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku (ETAP I) w celu zmiany źródła ciepła z opalania węglem na gruntową pompę ciepła. Strona litewska wykonała montaż ekoprzyjaznych atrakcji turystycznych tj.tarasów obserwacyjnych z lunetami na nabrzeżu rzeki Niemen, parku do uprawianiaparkouru oraz poznawczego placu zabaw dla dzieci.

Ponadto, w ramach projektu wykonano oczyszczenie fragmentu Jeziora Ełckiego wzdłuż nabrzeża od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zamkowej, litewski partner projektu wykonał tożsame działania na nabrzeżu fragmentu rzeki Niemen. Ponadto po obu stronach granicy zorganizowano ekologiczne kampanie informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, w Ełku przeprowadzono m.in. konkurs plastyczny „EKO POMYSŁ - czyli jak chronić środowisko naturalne”, którego wystawę zwycięskich prac można podziwiać w holu głównym Starostwa Powiatowego w Ełku. Celem wizyt studyjnychzorganizowanych w ramach projektu była wymiana wiedzy i doświadczeniaz zakresu problematyki zagrożeń środowiska oraz zwiększenie zaangażowania decydentów w ochronęlokalnego dziedzictwa naturalnego.Dzięki działaniom zrealizowanym w projekcie nastąpi poprawa stanu dziedzictwa naturalnego oraz atrakcyjności turystycznej obu partnerskich regionów.

Wartość całkowita projektu wynosi 965 304,28 Euro, w tym dofinansowanie środkami EFRR 85% wartości projektu. Wartość projektu po stronie Powiatu Ełckiego wynosi 817 578,48 Euro, a po stronie  Samorządu Miasta Birštonas 147 725,80 Euro. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A  Litwa – Polska.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl