Projekt „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.

Podczas realizacji projektu wykonano prace architektoniczno - konstrukcyjne, elektryczne, sanitarne oraz montaż windy. Zaadaptowano zdegradowane poddasze na cele społeczne. Otwartą dotychczas przestrzeń podzielono na kilka pomieszczeń, wybudowano łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami, doświetlono poddasze poprzez montaż okien dachowych. Jedną z nieużytkowanych klatek schodowych przebudowano na szyb windowy jednocześnie zachowując zabytkowy charakter budynku. Dodatkowo zakupiono wyposażenie niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności adaptowanej do celów społecznych przestrzeni budynku, takie jak meble i sprzęt elektroniczny.

Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępności świadczonych usług społecznych realizowanych na terenie objętym rewitalizacją w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Ełk tj. Śródmieście - Centrum. Nowo powstałe sale terapeutyczne umożliwią zarówno wysoką jakość prowadzenia pracy grupowej, jak i indywidualnej. Prowadzone w komfortowych warunkach poradnictwo z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym stanowić będzie cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz zawodowej podopiecznych PCPR. Podniesienie jakości wyżej wymienionych usług społecznych przyczyni się do rozwoju kompetencji wychowawczych, społecznych, interpersonalnych i zawodowych podopiecznych PCPR oraz umożliwi integrację ze środowiskiem lokalnym.

Projekt wpływa na realizację celu działania 8.3. Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku ZIT bis Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe Priorytetu inwestycyjnego 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Celu tematycznego 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl