OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku,

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 19-300 Ełk

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  1. co najmniej pięcioletnim stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, -
    w przypadku nauczyciela, albo
  2. co najmniej pięcioletnim stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym co najmniej dwuletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązków, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

III.  Sposób składania ofert:

1)  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku", w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk do godziny 1500 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk w terminie do dnia 25 marca 2019 r. (decydująca będzie data stempla pocztowego nadania przesyłki).

2) Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

1) Na żądanie Zarządu Powiatu Ełckiego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginał dokumentów, o których mowa w pkt II ppkt 4-7,12 i 13.

2) Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (pisemnie).

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl