Kończy się realizacja projektu „Doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe”. Dzięki realizacji projektu zakupiono obrabiarki konwencjonalne oraz sterowane numerycznie wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem.

Obrabiarki  pozyskane jako doposażenie CKPiU pozwolą przede wszystkim na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Centrum w formach kształcenia ustawicznego takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe branży mechanicznej. Będą to: operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz ze specjalizacją i obsługą obrabiarki CNC. Zawody te są obecnie poszukiwane na rynku pracy. Organizacja kształcenia praktycznego przebiegać będzie w warunkach, które odzwierciedlają  naturalne warunki pracy właściwe dla branży mechanicznej co pozwoli na zawiązanie współpracy z kolejnymi pracodawcami, którzy poszukują pracowników właśnie tej branży. Dzięki doposażeniu skorzystają również nauczyciele zawodowi branży mechanicznej, którzy będą mogli  skorzystać z doskonalenia zawodowego w zakresie obsługi obrabiarek CNC, co pozwoli na prowadzenie zajęć  w oparciu o zaktualizowaną wiedzę popartą praktyką – mówi Dyrektor CKPiU Marta Obrycka.

Ponadto doposażenie w postaci nowoczesnych obrabiarek służyć będzie młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych Powiatu Ełckiego, które współpracują z Centrum w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu. Dzięki doposażeniu również oferta edukacyjna szkół zawodowych stanie się bogatsza o nowe zawody branży mechanicznej. Zmodyfikowane programy nauczania  pozwolą uczniom zdobywać dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty już w trakcie nauki. Zwiększy się atrakcyjność naszych placówek jednocześnie zapewniając wykwalifikowanych pracowników w poszukiwanych zawodach na terenie Powiatu Ełckiego – mówi Starosta Ełcki Marek Chojnowski.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działania: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

 

Tytuł projektu: Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe

Beneficjent: Powiat Ełcki

Wartość projektu: 842 423, 95 zł

Dofinansowanie z UE: 690 787, 64 zł

 

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl