Projekt pod nazwą „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” ma na celu poprawę oferty kształcenia zawodowego placówki CKZ w Ełku poprzez modernizację bazy dydaktycznej. Zwiększy się przez to atrakcyjność placówki jednocześnie zapewniając wykwalifikowanych pracowników w poszukiwanych zawodach na terenie powiatu ełckiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Placówka CKZ zyska nowoczesną infrastrukturę, co umożliwi praktyczne przygotowanie do pracy na lokalnym rynku, zarówno uczniów jak i słuchaczy CKZ.

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2. ETAP I inwestycji - istniejący budynek do częściowej rozbiórki, a następnie kompleksowej przebudowy i rozbudowy. Hala W-2 pomieści pracownie obecnie zlokalizowane na terenie hal W-2 i W-4, a także wspólne zaplecze socjalne i sanitarne oraz techniczne. Inwestycja zlokalizowana na działce o nr geod. 3082/30 położonej przy ul. Matejki w Ełku, będącej własnością Powiatu Ełckiego w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku oraz działce 3082/33 (dojazd) będącej własnością Gminy Miasta Ełk, do której Powiat Ełcki posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w całym okresie trwałości projektu.

Projekt wpływa na realizację celu tematycznego 10 RPO WiM 2014-2020 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, priorytetu inwestycyjnego 10a - Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Projekt realizuje cel Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna - jakim są lepsze warunki kształcenia zawodowego i wyższego dopasowane do potrzeb rynku pracy. Projekt jest komplementarny z celem Priorytetu inwestycyjnego 10iv „Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego”.

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl