Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dostrony internetowej https://powiat.elk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-07-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

Treści lub funkcje niedostępne:

część plików nie jest dostępnych cyfrowo (powód: informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Hubert Korzun , adres e-mail: hubert.korzun@powiat.elk.pl , telefon: 87621 83 32.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek 1: Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk Budynek Urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do urzędu prowadzą 4 wejścia dostępne dla Interesantów (do dwóch wejść z przodu budynku prowadzą schody). Z lewej strony od wejścia głównego do budynku Urzędu usytuowane jest wejście boczne z podjazdem wyposażonym w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dostosowane dla osób na wózkach. Budynek 2: Starostwo Powiatowe w Ełku – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk Budynek Urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Piłsudskiego. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego. Budynek 3: Starostwo Powiatowe w Ełku – Wydział Komunikacji, ul. Warszawska 4, 19-300 Ełk Budynek Urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do Urzędu prowadzi 1 wejście po schodach dostępne dla Interesantów. Dla osób na wózkach dostępny jest zewnętrzny podnośnik platformowy KALI B.

Dostosowanie korytarzy

Budynek 1: Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich; Budynek 2: Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich; Budynek 3: Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

Budynek 1: W budynku głównym dostęp do Wydziałów: Finansowego, Edukacji, Rozwoju Powiatu, Informacji i Cyfryzacji oraz do pokoju Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ w lewym skrzydle budynku głównego na korytarzach znajdują się schody utrudniające komunikację. Budynek 2: Na każde piętro można wjechać windą, korytarze są przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Budynek 3: W części budynku znajdują się schody, które uniemożliwiają poruszanie się osób z niepełnosprawnością

Dostosowanie wind

W budynkach 1 i 2 znajduje się winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

Budynek 3: Dla osób na wózkach dostępny jest zewnętrzny podnośnik platformowy KALI B.

Dostępność pętli indukcyjnych

W 3 budynkach nie ma pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Budynek 1: Przed i za budynkiem znajduje się parking na którym wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budynek 2: Przed budynkiem znajduje się parking na którym wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budynek 3: Przed budynkiem znajduje się parking na którym wyznaczono jedne miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do trzech budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje

Starostwo Powiatowe w Ełku jest przygotowane na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 87 621 83 00 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: powiat@powiat.elk.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl