XLI Sesja Rady Powiatu Ełckiego V kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zapraszam na XLI Sesję Rady Powiatu Ełckiego V kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) 13.00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta Ełku z realizacji powierzonego zadania w zakresie promocji
i ochrony zdrowia.

5. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie przestrzegania prawa budowlanego.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XXIV.197.2016 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 listopada 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”,

2) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

3) rozwiązania Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku,

4) wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Ełku wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,

5) włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Ełku w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku,

6) przeniesienia kształcenia w zawodzie technik handlowiec,

7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2018 – 2028,

8) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2018 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

12. Zakończenie sesji.

                                                 

   PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                       RADY POWIATU EŁCKIEGO

                                                                                                            Andrzej Wiszowaty

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu. 

 


 

Opublikowano: 14 lutego 2018 08:51

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 377

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl