XLV Sesja Rady Powiatu Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zapraszam na XLV Sesję Rady Powiatu Ełckiego V  kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9:00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ełckiego za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia,

2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ełckiego,

3) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stare Juchy,

4) realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”,

5) realizacji projektu pod nazwą „Po lepsze kwalifikacje do Włoch”,

6) realizacji projektu pod nazwą „Sukces dzięki stażom",

7) przyznania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na pierwszym etapie naboru do Bursy Szkolnej w Ełku,

8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2018 – 2028,

9) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2018 r.,

10) zmian w podziale Powiatu Ełckiego na okręgi wyborcze.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

10. Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU EŁCKIEGO

/-/ Andrzej Wiszowaty


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Opublikowano: 20 czerwca 2018 08:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 212

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl