Konkurs na stanowisko dyrektora Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,

ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 8 ust. 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Mazurskiego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  1. co najmniej pięcioletnim stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, - w przypadku nauczyciela, albo
  2. co najmniej pięcioletnim stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym co najmniej dwuletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów magisterskich i posiadania wykształcenia pedagogicznego oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz 2017 r. poz. 60, 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemca,

8) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

14) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego:

a) co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywnej oceny pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

15) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

III. Sposób składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku", w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk do godziny 1500 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk w terminie do dnia 08 sierpnia 2018 r. (decydująca będzie data stempla pocztowego nadania przesyłki).

2) Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

1) Na żądanie Zarządu Powiatu Ełckiego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginał dokumentów, o których mowa w pkt II ppkt 4-8,13 i 14.

2) Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (pisemnie).

 

Opublikowano: 19 lipca 2018 14:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 248

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom-jst.pl