XLVIII Sesja Rady Powiatu Ełckiego V kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zapraszam na XLVIII Sesję Rady Powiatu Ełckiego V kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta Ełku z realizacji powierzonego zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze 2018 r.

7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku do realizacji projektu pod nazwą „Youth vote for Europe” (Młodzież głosuje na Europę) w ramach Programu Erasmus+, Priorytet (sektor) Edukacja Szkolna, Działanie (akcja 2) – Partnerstwa Współpracy Szkół,

2) wyrażenia zgody na przystąpienie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku do realizacji projektu pod nazwą „Droga do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,

3) przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk na utrzymanie łączy i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”,

4) przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk na wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku,

5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2018-2028,

6) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2018 r.,

7) przyjęcia założeń i priorytetów do budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 r.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

13. Zakończenie sesji.

                                                 

                                                                                            PRZEWODNICZĄCY

                                                                                       RADY POWIATU EŁCKIEGO

                                                                                          /-/ Andrzej Wiszowaty

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 20 września 2018 14:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 468

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl