VIII Sesja Rady Powiatu Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zapraszam na VIII Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie dwóch protokołów:

a) Nr VI.2019,

b) Nr VII.2019.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie przestrzegania prawa budowlanego.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany nazwy Szkoły Policealnej Nr 5 dla Dorosłych w Ełku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,

b) zmiany nazwy Szkoły Policealnej Nr 7 dla Dorosłych w Ełku wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku,

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ełckiego,

d) zmiany uchwały Nr XIV.119.2016 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki,

e) uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

f) zmiany uchwały Nr IV.44.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2019 roku,

g) realizacji projektu pod nazwą "Droga po sukces”,

h) przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk na wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku,

i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2019-2028,

j) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 r.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

9. Zakończenie sesji.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Opublikowano: 16 sierpnia 2019 12:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 504

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl