IX Sesja Rady Powiatu Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4.  Informacja   Prezydenta   Miasta   Ełku   z   realizacji   powierzonego   zadania  w   zakresie promocji  i  ochrony zdrowia.

5.  Informacja  o   kształtowaniu   się  Wieloletniej   Prognozy  Finansowej   Powiatu  Ełckiego, w  tym o przebiegu  realizacji  przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

6.  Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu Powiatu  Ełckiego  za  I półrocze 2019 r.

7.  Sprawozdanie  Starosty  z  pracy  Zarządu  Powiatu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany   uchwały   Nr   IV.44.2019   Rady   Powiatu  Ełckiego  z   dnia   28  marca  2019 r. w sprawie   podziału   środków   finansowych   z   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji  Osób   Niepełnosprawnych    na    realizację   zadań   z   zakresu   rehabilitacji    społecznej i  zawodowej  w  2019  roku;

b) realizacji  projektu  pn.  „Zawodowcy  w  ZS1  i  ZS6  w  Ełku”;

c) zmian w  Wieloletniej  Prognozie Finansowej  Powiatu  Ełckiego na lata 2019-2028;

d) zmian  w  budżecie  Powiatu  Ełckiego  na  2019 r.;

e) przyjęcia założeń i priorytetów do budżetu Powiatu Ełckiego na 2020 r.;

f) powołania   doraźnej   Komisji   ds.  rozpatrzenia  wniosku  o rozwiązanie  stosunku  pracy z  radnym  Rady  Powiatu  Ełckiego;

g) rozpatrzenia    petycji    w   interesie    publicznym    w    sprawie    wprowadzenia  w   życie w  Starostwie  Powiatowym  w  Ełku  polityki  zarzadzania  konfliktem  interesów.

9.  Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

10. Informacja   Przewodniczącego    Rady    Powiatu    i    przyjęcie   stanowisk    w    sprawach bieżących.

11.  Zakończenie  sesji.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)- pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.Opublikowano: 19 września 2019 12:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1346

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl