X Sesja Rady Powiatu Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zapraszam na X Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ełckiego  w roku szkolnym 2018/2019, w tym sprawozdanie z realizacji powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Ełku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku,

b) wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,

d) zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,

e) zmiany uchwały Nr XVII.137.2016 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ełckim na lata 2016-2022,

f) przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020,

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2019-2028,

h) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 r.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

9. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Opublikowano: 17 października 2019 10:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 912

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl