XIII Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zapraszam na XIII Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Zmiany w porządku obrad.
  4. Informacja Prezydenta Miasta Ełku z realizacji powierzonego zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za rok 2019.
  6. Sprawozdanie Starosty Ełckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ełckiego za 2019 r.
  7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

b) przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku  do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku,

c) przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do realizacji pilotażowego programu pn.  „Aktywny samorząd” w 2020 roku,

d) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk,

e) przekazania dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu,

f) przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

g) przyjęcia do realizacji zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej od Powiatu Gołdapskiego,

h) przyjęcia do realizacji zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej od Powiatu Oleckiego,

i) przeniesienia kształcenia w zawodzie sprzedawca,

j) zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 w Ełku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w  Ełku,

k) utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Ełku,

l) włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Ełku do Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

m) utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3 w Ełku,

n) włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3 w Ełku do Zespołu Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku,

o) utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Ełku,

p) włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Ełku do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku,

q) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,

r) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.,

s) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2020,

t) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na rok 2020.

 

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

11. Zakończenie sesji.                                


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu. Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.

Opublikowano: 19 lutego 2020 08:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 155

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl