XIV Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.

5, Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 oraz z realizacji programów przyjętych przez Radę Powiatu Ełckiego.

a) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku za 2019 r.

b) Sprawozdanie z realizacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ełckiego za 2019 r.

c) Sprawozdanie z realizacji  „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022”.

d) Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020”.

e) Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu  rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ełckim na lata 2018-2020”.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Ełckiego za rok 2019.

8. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XIII.111.2020 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,

c) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.,

d) rozpatrzenia skargi na Starostę Ełckiego.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

12. Zakończenie sesji.

                           

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/656/rada-powiatu-elckiego.htm. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.

Zgodnie z art. 15zzx. 1.  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać sesje, posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Opublikowano: 24 kwietnia 2020 10:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 181

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl