Obwieszczenie Starosty Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1474 t.j. z późn. zm.),  Starosta Ełcki podaje  do  publicznej  wiadomości,  że na wniosek Prezydenta Miasta Ełk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Rozbudowa  i przebudowa drogi gminnej Nr 204022N (ul. Ciepła). Zakres inwestycji: budowa skrzyżowania typu rondo małe w ciągu ul. Ciepłej, przebudowa nawierzchni ul. Ciepłej, budowa zjazdów z projektowanego ronda na działkę inwestycji niedrogowej, budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci oświetlenia drogowego w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci energetycznej SN w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci wodociągowej w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci kanalizacji telekomunikacyjnej, budowa kanału technologicznego.

Lokalizacja inwestycji: jedn. ewid. 280501_1 Miasto Ełk, obręb 2 – Ełk 2

- Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej: 2163/2

- Działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID: 2874/8, 2163/29.”

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w tej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 367. Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.

 

Opublikowano: 20 maja 2020 08:44

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 202

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl