XV Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zapraszam na XV Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Ełckiego, położonych w Ełku przy ul. Suwalskiej,

b)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,

c)    zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.11.

11. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/656/rada-powiatu-elckiego.htm. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.

Zgodnie z art. 15zzx. 1.  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać sesje, posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                 

 

Opublikowano: 20 maja 2020 08:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 215

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl