Obwieszczenie Starosty Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1474 t.j. z późn. zm.),  Starosta Ełcki podaje  do  publicznej  wiadomości,  że na wniosek Prezydenta Miasta Ełk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Budowa drogi gminnej publicznej Nr 204102N – ul. Cypriana Kamila Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Jana Matejki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Lokalizacja inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach lub ich części:

jedn. ewid. 280501_1 Miasto Ełk, obręb 0002 – Ełk 2 działki nr: 1263/18, 1263/19

jedn. ewid. 280501_1 Miasto Ełk, obręb 0003 – Ełk 3 działki nr: 1263/1, 3068, 3089, 3182, 3286/3, 3322/4, 3350/18, 3728/1, 3727/2, 3727/3, 3728/6, 3731/1, 3732/2, 3732/3, 3733/1

Działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID:

jedn. ewid. 280501_1 Miasto Ełk, obręb 0003 – Ełk 3 działki nr: 3729, 3733/2, 3736.”

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w tej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 367. Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.

 

Opublikowano: 21 maja 2020 13:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 301

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl