Obwieszczenie Starosty Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1474 t.j. z późn. zm.),  Starosta Ełcki podaje  do  publicznej  wiadomości,  że na wniosek Prezydenta Miasta Ełk, w dniu 2020.06.09 została wydania decyzja Nr 310/2020 (znak B.6740.30.83.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej pn: „Rozbudowa  i przebudowa drogi gminnej Nr 204022N (ul. Ciepła). Zakres inwestycji: budowa skrzyżowania typu rondo małe w ciągu ul. Ciepłej, przebudowa nawierzchni ul. Ciepłej, budowa zjazdów z projektowanego ronda na działkę inwestycji niedrogowej, budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci oświetlenia drogowego w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci energetycznej SN w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci wodociągowej w rejonie budowy ronda, przebudowa sieci kanalizacji telekomunikacyjnej, budowa kanału technologicznego.

Lokalizacja inwestycji: jedn. ewid. 280501_1 Miasto Ełk, obręb 2 – Ełk 2

- Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej: 2163/2

- Działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID: 2874/8, 2163/29.”

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.

 

Opublikowano: 09 czerwca 2020 11:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 233

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl