XVI Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zapraszam na XVI Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu za rok 2019.

6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Ełckiego za rok 2019.

a) Głosy radnych,

b) Głosy mieszkańców *.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia Zarządowi Powiatu Ełckiego wotum zaufania,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ełckiego za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2019 r.,

c) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ełckiego,

d) wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie Kaltki, gmina Stare Juchy na rzecz Gminy Stare Juchy, za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości,

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,

f) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

10. Zakończenie sesji.

 

*Mieszkańcy Powiatu Ełckiego mogą zabierać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Ełckiego za rok 2019. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Ełckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej do 24 czerwca br. w Biurze Rady Powiatu Ełckiego pok. 122 ul. Piłsudskiego 4   Ełk od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu tj. od 730  do 1530. Raport  znajduje się do wglądu ww. biurze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce: Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/656/rada-powiatu-elckiego.htm. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.

 

 

                                                

 

Opublikowano: 18 czerwca 2020 13:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 173

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl