Obwieszczenie Starosty Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1474 t.j. z późn. zm.),  Starosta Ełcki podaje  do  publicznej  wiadomości,  że na wniosek Prezydenta Miasta Ełk, w dniu 2020.06.24 została wydania decyzja Nr 350/2020 (znak B.6740.30.82.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej pn:

„Budowa drogi gminnej publicznej Nr 204102N – ul. Cypriana Kamila Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Jana Matejki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Lokalizacja inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach lub ich części:

jedn. ewid. 280501_1 Miasto Ełk, obręb 0002 – Ełk 2 działki nr: 1263/18, 1263/19

jedn. ewid. 280501_1 Miasto Ełk, obręb 0003 – Ełk 3 działki nr: 1263/1, 3068, 3089, 3182, 3286/3, 3322/4, 3350/18, 3728/1, 3727/2, 3727/3, 3728/6, 3731/1, 3732/2, 3732/3, 3733/1

Działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID:

jedn. ewid. 280501_1 Miasto Ełk, obręb 0003 – Ełk 3 działki nr: 3729, 3733/2, 3736.”

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.

 

Opublikowano: 25 czerwca 2020 13:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 163

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl