Zapraszamy do konsultacji społecznych

 (link otworzy duże zdjęcie)

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:


„Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu
„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego subregionu EGO na lata 2020–2030’ dla którego została opracowana „Prognoza”

I. Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana ul. Małeckich  3/28, 19-300 Ełk w okresie trwania konsultacji. Ponadto zostały podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

II. Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.               

III. Termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 29 czerwca do 19 lipca 2020 r. w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, ul. Małeckich 3/28, 19-300 Ełk,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: m.juchniewicz@um.elk.pl.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

IV. Organ właściwy do rozpatrywania uwag i wniosków

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.

 

 

Opublikowano: 30 czerwca 2020 10:18

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

2_poos_strategia_ego_25052020.pdf [3.42 MB]

3_ipcego2020_strategia_ego_wersja_25052020.pdf [3.26 MB]

6_ego_strategia_i_poos_konsultacje_spoleczne_260620_r_formularz_uwag.doc [68.5 KB]

Wyświetleń: 145

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl