XVIII Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie przestrzegania prawa budowlanego.

5. Roczne sprawozdania Kierowników Nadzoru Wodnego na temat działań podejmowanych na terenie Powiatu Ełckiego.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7,

b) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie 2 miasta Ełk,

c) realizacji projektu pn. „Z Ełku do Italii”,

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,

e) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

10. Zakończenie sesji.

                                              

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać sesje, posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu. Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/656/rada-powiatu-elckiego.htm. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.

 

Opublikowano: 20 sierpnia 2020 10:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 325

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl