XIX Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zapraszam na XIX Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1300.

 

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta Ełku z realizacji powierzonego zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze 2020 r.

7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany uchwały nr XXX.341.2013 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ełckiego, których właścicielem jest Powiat Ełcki oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

b)     realizacji projektu pn. „Na staże po sukces”,

c)      realizacji projektu pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft”- „Nasze środowisko jest naszą przyszłością”,

d)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,

e)      zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.,

f)       przyjęcia założeń i priorytetów do budżetu Powiatu Ełckiego na 2021 r.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

11. Zakończenie sesji.

                                                

 Przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego

Andrzej Wiszowaty

 

 

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać sesje, posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/656/rada-powiatu-elckiego.htm. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.

 

Opublikowano: 24 września 2020 08:51

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 296

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl