XX Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ełckiego  w roku szkolnym 2019/2020, w tym sprawozdanie z realizacji powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

5. Raport z wykonania zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego obejmujący okres dwóch lat 2018-2019.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,

b) przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk na utrzymanie łączy i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu ,,Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”,

c) przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk na wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku,

d) realizacji zadania pod nazwą "Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z Covid-19”,

e) zmiany Uchwały Nr XLV.370.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Po lepsze kwalifikacje do Włoch",

f) realizacji projektu pod nazwą „Europejskie kwalifikacje",

g) zmiany Uchwały Nr VIII.75.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Droga po sukces",

h) realizacji projektu pn. „Europejskie praktyki”,

i) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ełckiego,

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2029,

k) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.,

l) pozostawienia petycji  wniesionej przez grupę podmiotów - kierowników aptek Powiatu Ełckiego w dniu 22 września 2020 r. bez rozpatrzenia.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

10. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać sesje, posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/656/rada-powiatu-elckiego.htm. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.


 

Opublikowano: 21 października 2020 08:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 74

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl