XXI Sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zapraszam na XXI Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja na temat funkcjonowania powiatu w stowarzyszeniach i związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich.

5. Ocena działań powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk,

b) zmiany Uchwały Nr XIV.134.2020 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2020 r.,

c) wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

d) przyjęcia „Programu współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2028,

f) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

10. Zakończenie sesji.

                                                

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać sesje, posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/656/rada-powiatu-elckiego.htm. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.

Opublikowano: 19 listopada 2020 12:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 111

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl