Podstawowe zadania Wydziału ds. Rozwoju Powiatu

Telefon: 87 621 83 60, pokój 394.

Podstawowe zadania Wydział realizuje w sposób następujący:


1. W zakresie rozwoju powiatu:


1) Opracowuje założenia i programy rozwoju powiatu:

a) inicjuje i koordynuje prace związane z opracowywaniem strategii rozwoju powiatu: współpracuje przy ich tworzeniu z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, różnymi organizacjami i instytucjami lokalnymi, wojewódzkimi, regionalnymi oraz centralnymi,

b) podejmuje działania związane ze społeczną konsultacją oraz z promocją strategii i programów rozwoju powiatu,

2) Sporządza analizy, prognozy, opinie i oceny dla potrzeb Starosty oraz Zarządu Powiatu, a w szczególności:

a) inicjuje i koordynuje całością prac w zakresie konstruowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego,

b) koordynuje prace związane z realizacją przedsięwzięć wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego,

c) inicjuje, koordynuje oraz monitoruje prace w zakresie konstruowania, wdrażania i realizacji programów sektorowych realizujących Strategię Zrównoważonego Rozwoju,

d) opiniuje dokumenty programowe,

e) współpracuje z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju,

f) podejmuje niezbędne działania dla zapewnienia realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju,

g) współpracuje z samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami na rzecz realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju,

h) prowadzi bank informacji o powiecie, opracowuje bazy danych, gromadzi i aktualizuje dane dla potrzeb zarządzania powiatem,

i) opracowuje raporty o stanie powiatu oraz materiały analityczne dotyczące poszczególnych dziedzin rozwoju powiatu,

j) stale aktualizuje statystyki powiatowe oraz opracowuje zestawienia porównawcze dotyczące sytuacji gospodarczej i społecznej oraz prognozy rozwojowe powiatu,

 

2. W zakresie Unii Europejskiej:


1) pozyskuje środki finansowe z zewnętrznych źródeł finansowania i dofinansowania samorządu w tym: monitoring dostępnych funduszy, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do programów krajowych, unijnych i innych dla wybranych projektów,

2) przygotowuje materiały niezbędne do opracowania wniosków aplikacyjnych, analiz ekonomicznych, studiów wykonalności na zadania przewidziane do dofinansowania zewnętrznego,

3) przygotowuje dokumenty związane z podpisaniem umów na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych,

4) nawiązuje współpracę z innymi samorządami, w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizuje wspólne przedsięwzięcia,

5) gromadzi dane związane z uczestnictwem powiatu w programach unijnych,

6) prowadzi i aktualizuje bazy danych projektów, które uzyskały decyzje o dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej,

7) przekazuje informacje o źródłach finansowania zadań do jednostek organizacyjnych powiatu,

8) współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wskazywania możliwości dofinansowania projektów,

9) udziela informacji na temat dostępnych funduszy unijnych i innych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów,

10) bierze udział w programach międzynarodowych realizowanych przez powiat,

11) współpracuje z instytucjami centralnymi i regionalnymi, jednostkami zarządzającymi funduszami zewnętrznymi,

12) prowadzi korespondencję w zakresie funduszy zewnętrznych, tworzy i aktualizuje bazę danych projektów planowanych, trwających i zrealizowanych przez powiat.

 

3. W zakresie inwestycji:


1) opiniuje możliwości realizacji projektów planów inwestycyjnych zgłaszanych lub przygotowanych przez wydziały i powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie możliwości wykorzystania funduszy pomocowych,

2) współuczestniczy w przygotowywaniu projektów wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych powiatu,

3) przygotowuje projekty uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty
w sprawach dotyczących inwestycji, w tym projektów uchwał dotyczących wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych powiatu,

4) przygotowuje niezbędne materiały do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej poszczególnych zadań inwestycyjnych,

5) współuczestniczy w zatwierdzaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej wybranych zadań inwestycyjnych,

6) uzyskuje stosowne pozwolenia na prowadzenie wybranych zadań inwestycyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego i wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych,

7) opracowuje harmonogramy rzeczowo - finansowe realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych,

8) przygotowuje umowy wykonawcze związane z realizacją wybranych zadań inwestycyjnych powiatu,

9) realizuje wybrane zadania inwestycyjne powiatu zgodnie z umowami wykonawczymi oraz z umowami o dofinansowanie tych zadań,

10) współpracuje z Wydziałem Finansowym w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania inwestycji powiatowych,

11) Prowadzi całokształt spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych dla Starostwa w tym przygotowuje procedury o zamówieniach publicznych i udziela pomocy jednostkom organizacyjnym Powiatu w tym:

a) zleca opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadań inwestycyjnych powiatu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) współpracuje z Komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi przy opracowaniu materiałów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz projektów umów wykonawczych dla wybranych inwestycji.

 

4. W zakresie projektów nieinwestycyjnych


1) opracowywanie listy propozycji projektów zgłoszonych przez Wydziały organizacyjne Starostwa Powiatowego w Ełku  oraz jednostki organizacyjne Powiatu, kwalifikujących się
do dofinansowania ze środków UE i innych, pozaunijnych źródeł finansowania,

2) przeprowadzanie weryfikacji propozycji projektów nieinwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Ełku oraz jednostki organizacyjne Powiatu, pod kątem spełnienia podstawowych kryteriów oraz analiza formalna otrzymanych materiałów,

3) przygotowywanie aplikacji wybranych projektów nieinwestycyjnych,

4) zarządzanie wybranymi projektami nieinwestycyjnymi,

5) sporządzanie informacji oraz niezbędnych raportów dotyczących realizacji nadzorowanych projektów, których beneficjentem jest Powiat Ełcki oraz jednostki organizacyjne Powiatu,

6) raportowanie wszelkich błędów i nieprawidłowości w realizacji nadzorowanych projektów zgodnie z wymogami oraz ich korygowanie i usuwanie.

 

5. W zakresie rozwoju społecznego


1) Moderowanie i animacja środowisk społecznych powiatu ełckiego celem stworzenia płaszczyzny do wypracowywania wspólnych przedsięwzięć do:

a) aktywności społecznej,

b) budowania dobra wspólnego,

c) budowanie tożsamości lokalnej,

d) rozwoju lokalnego,

e) działań wspólnotowych, partnerskich i międzysektorowych,

f) działań proekologicznych, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

2) Aktywizacja środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie i rozwój reprezentacji i liderów społeczności wiejskich: rad sołeckich, organizacji pozarządowych, OSP, kół gospodyń, grup i miejsc aktywności społecznej itp.,

3) Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, szczególnie przedsiębiorczości społecznej i w obszarach turystyki, ekologii, rozwoju produktów lokalnych poprzez m.in. animację, dostarczanie wiedzy i dobrych praktyk.

4) Kreowanie rozwoju współpracy poprzez: partnerstwa, sieciowanie, wspólne podmioty itp.

5) Tworzenie synergii działań we współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rozwoju społecznego powiatu ełckiego: edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, biznesu, organizacjami społecznymi, religijnymi, JST itp.

6) Współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi dotycząca działań związanych realizacją zadań Powiatu w zakresie polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji bezrobotnych.

7) Współpraca z jednostkami Powiatu Ełckiego w zakresie tworzenia i realizacji planów, strategii i projektów służących rozwojowi tych jednostek i społeczeństwa Powiatu Ełckiego.

8) Inicjuje i koordynuje sprawy związane z propagowaniem wolontariatu.

 

6. W zakresie polityki energetycznej i ekoenergetycznej.


Zadania wykonuje Pełnomocnik ds. ekoenergetyki w sposób następujący:

1) Koordynuje politykę energetyczną i ekoenergetyczną oraz ochrony środowiska w powiecie.

2) Współpracuje ze Związkiem Powiatów Polskich w realizacji projektów ogólnopolskich dotyczących tej problematyki.

3) Dba o aktualny stan ekoenergetyki w powiecie i jej wpływ na ekologię.

4) Gromadzi informacje o lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii oraz potencjalnych możliwościach w tej dziedzinie.

5) Gromadzi informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach termomodernizacyjnych
i instalacyjnych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Kategorie:

Wydział Rozwoju Powiatu

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl