Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Ełku jest: Starosta Ełcki, ul. Piłsudskiego 4,19-300 Ełk.

 

 

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym pod adresem e-mail: iod@powiat.elk.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

 

 

 

3. Administrator – Starosta Ełcki – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 

 

4. Określono cele przetwarzania Pan/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą:

 

1) W celach rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

2) W celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1             lit. b RODO);

 

3) W celu pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby, (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

 

4) W celu realizacji ustawowych zadań starostwa, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

 

 

 

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 

5) prawo do przenoszenia danych;

 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

7. Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (nie dotyczy spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji).

 

 

 

9. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

 

10. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl