Podstawowe zadania Wydziału Organizacyjnego

Telefon: 87 621 83 07, pokój 248.

 

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1.     Zapewnia sprawną obsługę interesantów Starostwa

-         stwarza życzliwy i przyjazny klimat interesantom zgłaszającym się do Starostwa ze swoimi sprawami,

-         udziela interesantom niezbędnych informacji, gdzie mogą załatwiać swoje sprawy,

-         po rozpoznaniu przedmiotowym sprawy, kieruje interesantów do właściwych Wydziałów lub jednostek organizacyjnych Powiatu, a także do innych urzędów i instytucji, uprawnionych do załatwienia sprawy zgłoszonej przez interesanta,

-         udziela pomocy przy załatwianiu spraw osobom niepełnosprawnym, schorowanym i w podeszłym wieku,

-         organizuje przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski,

-         na życzenie interesantów, wydaje im niezbędne druki formularzy oraz udziela pomocy przy ich wypełnianiu konsultując się z odpowiednimi pracownikami,

-         w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziałów ustala przybliżone lub konkretne terminy załatwienia spraw wniesionych przez interesantów Starostwa, to jest daty odbioru decyzji administracyjnych, zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń itp.,

-         udziela informacji i kontaktuje interesantów z Naczelnikami Wydziałów bądź właściwymi rzeczowo ich pracownikami o możliwości uzyskania szczegółowych wyjaśnień na temat załatwianej sprawy, wymaganych dokumentach, przysługujących stronie prawach między innymi do przeglądania akt sprawy w każdym stadium postępowania, wnoszenia zażaleń,

2.     Organizuje sprawne funkcjonowanie Starostwa. 

3.     Prowadzi obsługę biurową Rady Powiatu i jej Komisji.

4.     Prowadzi obsługę biurową Zarządu Powiatu i Starosty.

5.     Prowadzi sprawy kadrowe Starostwa.

6.     Realizuje zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych.

7.     Realizuje zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego i w dziedzinie spraw obronnych.

8.     Zapewnia realizację zadań związanych z obroną cywilną.

9.     Realizuje zadania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

10.  W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:

-         opracowuje i realizuje plany finansowe budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału,

-         administruje terenem i budynkami Starostwa oraz finansuje koszty ich utrzymania,

-         prowadzi odpowiednią dokumentację oraz zapewnia przestrzeganie w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz innych informacji i instrukcji,

-         realizuje całokształt spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

-         prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym i zakupami sprzętu, konserwacją wyposażenia oraz zabezpieczenia mienia Starostwa stosownie do obowiązujących przepisów,

-         realizuje zadania w zakresie zabezpieczenia i ochrony budynku Starostwa, stosownie do wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych i odpowiednich zarządzeń Starosty,

-         załatwia całokształt spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i innymi pieczęciami,

-         gospodaruje drukami, formularzami i materiałami biurowymi oraz prowadzi ewidencje przekazania ich Wydziałom Starostwa,

-         gospodaruje taborem samochodowym,

-         wdraża postęp techniczny w pracy Starostwa,

-         prowadzi archiwum Starostwa,

-         zabezpiecza łączność telefoniczną, faksową, elektroniczną i inną powszechnie dostępną,

-         prowadzi Sekretariat Starostwa i wykonuje obsługę kancelaryjną Starostwa:

-         zapewnia dla interesantów właściwą informacje wizualną, jak np.: tablice ogłoszeń, informacyjne, wywieszki,

-         prowadzi całokształt spraw związanych z realizacją zadań dotyczących zamówień publicznych dla Starostwa,

-         prowadzi biuro rzeczy znalezionych.

11.  W zakresie pozostałych spraw:

-         realizuje zadania Starosty wynikające z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a zwłaszcza przygotowuje zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,

-         przygotowuje pozwolenia w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

-         przyjmuje informacje o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych datków,

-         podejmuje wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowane przedsięwzięcia zabezpieczenia imprezy masowej,

-         przygotowuje dla Rady Powiatu projekt uchwały o zakazie przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części dla określonego organizatora w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową,

-         prowadzi obsługę biurową Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającą zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym,

-         przygotowuje harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,

-         realizuje zadania Starosty w zakresie promocji i ochrony zdrowia,

-         organizuje przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

Formularze i załączniki:

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy [pdf, 120.77 KB]

Biuro Rzeczy Znalezionych [pdf, 103.6 KB]

Kategorie:

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl