Podstawowe zadania Wydziału Finansowego

Telefony:

Tel. 87 621 83 44, pokój 250
Tel. 87 621 83 14, pokój 251
Tel. 87 621 83 24, pokój 257
Tel. 87 621 83 21, pokój 258 (kasa)
Tel. 87 621 83 05, pokój 259

 

Wydział Finansowy nadzoruje Skarbnik powiatu przy pomocy głównego księgowego.

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy:

1. Opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analizy wykonania budżetu.
2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
3. Prowadzenie windykacji należności budżetowych w sprawach należących do właściwości Wydziału.
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
5. Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
6. Prowadzenie sprawozdawczości i dokonywanie oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
7. Prowadzenie dokumentacji płacowej oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dokonywanie wypłat wynagrodzeń.
8. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego.
9. Współdziałanie z bankami, organami skarbowymi oraz innymi instytucjami. 
10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów i kontroli funkcjonalnej.
11. Prowadzenie spraw wchodzących w zakres finansowania działalności Powiatu Ełckiego, prowadzenie obsługi zadłużenia Powiatu.
12. Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
13. Prowadzenie ewidencji analitycznej oraz przygotowywanie obiegu dokumentów księgowych w zakresie gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi.
14. Realizowanie zadań w zakresie naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
16. Rozliczanie kosztów podróży służbowych oraz kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych.
17. Prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej realizowanych zadań inwestycyjnych Starostwa przewidzianych w planie rzeczowym i finansowym.
18. Opiniowanie wniosków Naczelników Wydziałów w sprawach finansowych.
19. Przedstawianie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyników dotyczących udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
20. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego.
21. Załatwianie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami Wydziału.

Formularze i załączniki:

Wydział Finansowy KASA i OPŁATY [pdf, 64.4 KB]

Kategorie:

Wydział Finansowy

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl